Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Tovary a služby Skutočnosť oproti rozpočtu Tovary a služby v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Bežné transfery Skutočnosť oproti rozpočtu Bežné transfery v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Kapitálové výdavky Skutočnosť oproti rozpočtu Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 3,8% 0,6 3,0% 0,2 0,4% 0,0 322,6% 10,8
Kancelária prezidenta SR 5,9% 0,1 -29,7% -0,6 0,1% 0,0 43,3% 0,0
Úrad vlády SR 95,4% 6,3 -63,3% -34,9 0,0% 0,0 3 788,4% 40,0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.        
Ústavný súd SR 6,6% 0,2 -3,3% 0,0 -0,1% 0,0 6 612,5% 1,4
Najvyšší súd SR -1,0% -0,1 7,2% 0,1 -0,8% 0,0 64,5% 0,0
Generálna prokuratúra SR -1,5% -0,9 23,5% 2,3 0,0% 0,0 229,1% 3,8
Najvyšší kontrolný úrad SR 1,0% 0,1 42,4% 0,6 0,0% 0,0 646,5% 1,4
Ministerstvo zahraničných vecí SR 7,3% 4,4 26,0% 8,3 0,0% 0,0 226,1% 12,9
Ministerstvo obrany SR -8,3% -29,9 19,6% 33,8 0,0% 0,0 85,8% 88,7
Ministerstvo vnútra SR 5,2% 43,5 29,3% 68,7 0,0% 0,0 272,8% 231,3
Ministerstvo spravodlivosti SR 8,2% 18,2 29,3% 19,4 0,0% 0,0 503,5% 47,2
Ministerstvo financií SR 24,0% 37,7 -19,4% -45,3 0,0% 0,0 1 288,5% 225,2
Ministerstvo životného prostredia SR 76,8% 6,0 321,0% 50,4 0,0% 0,0 -20,1% -125,7
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 196,2% 33,6 -68,2% -210,2 0,0% 0,0 363,3% 333,3
Ministerstvo zdravotníctva SR 39,8% 9,4 -76,9% -51,5 0,0% 0,0 1 725,9% 35,0
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 25,1% 36,0 -44,7% -66,5 0,0% 0,0 1 157,6% 34,7
Ministerstvo kultúry SR 40,2% 4,9 86,7% 13,4 0,0% 0,0 386,3% 32,5
Ministerstvo hospodárstva SR 37,5% 4,4 -46,7% -10,5 0,0% 0,0 15,7% 28,3
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 78,6% 21,2 -62,2% -119,0 0,0% 0,0 103,7% 208,8
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 24,6% 5,2 6,9% 13,1 0,0% 0,0 69,1% 827,0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5,3% 0,2 -4,6% -0,5 0,0% 0,0 340,2% 0,8
Štatistický úrad SR 31,5% 3,3 27,3% 1,3 0,0% 0,0 5 482,2% 4,9
Úrad pre verejné obstarávanie SR -5,3% -0,3 43,8% 0,6 0,0% 0,0 3 115,0% 0,6
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1,1% 0,0 11,4% 0,1 7,7% 0,0 114,3% 0,0
Úrad jadrového dozoru SR 0,6% 0,0 -40,0% -1,5 0,1% 0,0 174,4% 0,3
Úrad priemyselného vlastníctva SR 9,1% 0,2 58,1% 0,4 0,4% 0,0 2 815,0% 0,6
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 0,5% 0,0 -41,2% -0,8 1,2% 0,0 n.a. n.a.
Protimonopolný úrad SR 6,0% 0,1 384,6% 2,2 0,0% 0,0 600,0% 0,0
Národný bezpečnostný úrad -3,1% -0,2 -19,4% -0,4 0,0% 0,0 n.a. n.a.
Správa štátnych hmotných rezerv SR 8,8% 0,2 -12,0% -0,9 -1,6% 0,0 n.a. n.a.
Všeobecná pokladničná správa -85,5% -12,6 -92,2% -538,7 0,0% 0,0 186,9% 10,7
Slovenská akadémia vied 16,0% 4,2 77,4% 8,0 0,0% 0,0 11 262,9% 60,8
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.        
Náklady spolu 9,4% 195,7 -35,0% -856,2 0,0% 0,0 83,3% 2 121,4

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.