Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 15,1 8,0 0,2 3,3
Kancelária prezidenta SR 2,1 2,0 0,2 0,1
Úrad vlády SR 6,6 55,1 10,0 1,1
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.    
Ústavný súd SR 2,6 1,1 0,1 0,0
Najvyšší súd SR 8,0 0,9 0,1 0,1
Generálna prokuratúra SR 61,6 9,7 3,9 1,6
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,4 1,5 0,0 0,2
Ministerstvo zahraničných vecí SR 60,1 32,1 26,0 5,7
Ministerstvo obrany SR 361,6 172,1 159,6 103,4
Ministerstvo vnútra SR 837,7 234,7 937,7 84,8
Ministerstvo spravodlivosti SR 222,8 66,2 12,2 9,4
Ministerstvo financií SR 157,2 233,2 3,9 17,5
Ministerstvo životného prostredia SR 7,8 15,7 27,4 626,5
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 17,1 308,3 1 075,7 91,8
Ministerstvo zdravotníctva SR 23,5 66,9 1 313,7 2,0
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 143,7 148,6 1 952,9 3,0
Ministerstvo kultúry SR 12,2 15,4 155,9 8,4
Ministerstvo hospodárstva SR 11,7 22,6 83,8 180,2
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 27,0 191,2 769,6 201,3
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 21,2 190,2 682,3 1 197,5
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3,8 10,4 0,7 0,2
Štatistický úrad SR 10,3 4,7 0,7 0,1
Úrad pre verejné obstarávanie SR 4,9 1,4 0,0 0,0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,5 0,7 0,0 0,0
Úrad jadrového dozoru SR 3,9 3,7 1,0 0,2
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,0 0,6 0,1 0,0
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 2,3 2,0 0,0 0,0
Protimonopolný úrad SR 1,4 0,6 0,0 0,0
Národný bezpečnostný úrad 6,0 2,0 0,3 0,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1,9 7,7 0,0 0,0
Všeobecná pokladničná správa 14,8 584,3 3 159,5 5,7
Slovenská akadémia vied 26,3 10,4 21,3 0,5
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.    
Náklady spolu 2 086,3 2 446,4 10 398,8 2 546,7

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.