Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 14,42 9,06 0,18 5,40
Kancelária prezidenta SR 1,90 1,93 0,10 0,16
Úrad vlády SR 7,04 7,50 41,51 1,02
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 2,21 0,77 0,10 0,02
Najvyšší súd SR 7,13 0,72 0,08 0,11
Generálna prokuratúra SR 49,98 7,65 1,39 2,12
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,10 1,13 0,02 0,22
Ministerstvo zahraničných vecí SR 58,10 31,49 18,37 3,79
Ministerstvo obrany SR 366,93 227,52 159,00 6,32
Ministerstvo vnútra SR 585,21 201,74 23,66 50,00
Ministerstvo spravodlivosti SR 204,35 66,46 15,30 2,49
Ministerstvo financií SR 156,19 445,71 3,69 16,72
Ministerstvo životného prostredia SR 18,60 11,45 25,61 775,76
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 131,99 291,47 1 621,21 278,59
Ministerstvo zdravotníctva SR 28,90 153,72 1 218,78 0,50
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 129,89 126,46 1 749,76 3,09
Ministerstvo kultúry SR 11,92 11,87 136,67 6,74
Ministerstvo hospodárstva SR 17,72 24,52 10,60 280,84
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 45,01 61,07 1 010,41 187,36
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 28,70 108,34 495,23 1 250,47
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 25,79 8,67 0,45 0,70
Štatistický úrad SR 12,28 9,17 0,92 0,47
Úrad pre verejné obstarávanie SR 1,63 1,00 0,02 0,03
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 2,08 2,35 0,69 0,06
Úrad priemyselného vlastníctva SR 1,98 0,63 0,10 0,06
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 1,32 1,66 3,59 0,03
Protimonopolný úrad SR 1,52 0,58 0,02 0,02
Národný bezpečnostný úrad 5,84 2,05 0,06 0,05
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1,60 30,20 0,02 10,56
Všeobecná pokladničná správa 2,10 38,74 2 454,50 6,36
Slovenská akadémia vied 25,57 11,31 22,14 0,54
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Náklady spolu 1 953,97 1 934,89 9 014,14 2 891,59

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.