Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Počet zamestnancov Skutočnosť oproti rozpočtu Počet zamestnancov
Kancelária Národnej rady SR 3,8% 0,6 -4,2% -22,0
Kancelária prezidenta SR 5,9% 0,1 -26,7% -27,0
Úrad vlády SR 95,4% 6,3 -2,9% -16,0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 6,6% 0,2 -4,2% -4,0
Najvyšší súd SR -1,0% -0,1 -7,5% -16,0
Generálna prokuratúra SR -1,5% -0,9 -5,7% -109,0
Najvyšší kontrolný úrad SR 1,0% 0,1 -12,5% -41,0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 7,3% 4,4 1,1% 13,0
Ministerstvo obrany SR -8,3% -29,9 -6,8% -1 452,0
Ministerstvo vnútra SR 5,2% 43,5 -2,6% -1 289,0
Ministerstvo spravodlivosti SR 8,2% 18,2 -4,3% -509,0
Ministerstvo financií SR 24,0% 37,7 -1,4% -147,0
Ministerstvo životného prostredia SR 76,8% 6,0 -15,1% -120,0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 196,2% 33,6 24,0% 407,0
Ministerstvo zdravotníctva SR 39,8% 9,4 -2,5% -60,0
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 25,1% 36,0 3,2% 421,0
Ministerstvo kultúry SR 40,2% 4,9 11,7% 131,0
Ministerstvo hospodárstva SR 37,5% 4,4 -3,0% -24,0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 78,6% 21,2 -2,8% -78,0
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 24,6% 5,2 -7,1% -98,0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5,3% 0,2 -9,9% -27,0
Štatistický úrad SR 31,5% 3,3 -1,1% -9,0
Úrad pre verejné obstarávanie SR -5,3% -0,3 -9,2% -19,0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1,1% 0,0 -14,6% -18,0
Úrad jadrového dozoru SR 0,6% 0,0 -2,7% -3,0
Úrad priemyselného vlastníctva SR 9,1% 0,2 0,0% 0,0
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 0,5% 0,0 -16,3% -20,0
Protimonopolný úrad SR 6,0% 0,1 -19,1% -13,0
Národný bezpečnostný úrad -3,1% -0,2 -14,6% -36,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 8,8% 0,2 -5,3% -6,0
Všeobecná pokladničná správa -85,5% -12,6 -23,3% -31,0
Slovenská akadémia vied 16,0% 4,2 9,2% 161,0
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Mzdové náklady spolu 9,4% 195,7 -2,4% -3 061,0

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.