Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 15,05 528 0,8%
Kancelária prezidenta SR 2,12 101 13,7%
Úrad vlády SR 6,60 543 15,6%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 2,64 95 5,5%
Najvyšší súd SR 8,05 214 5,8%
Generálna prokuratúra SR 61,65 1 921 0,7%
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,42 329 3,7%
Ministerstvo zahraničných vecí SR 60,05 1 201 0,2%
Ministerstvo obrany SR 361,61 21 406 -7,2%
Ministerstvo vnútra SR 837,66 50 477 4,9%
Ministerstvo spravodlivosti SR 222,85 11 725 7,7%
Ministerstvo financií SR 157,20 10 563 3,6%
Ministerstvo životného prostredia SR 7,79 793 0,2%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 17,10 1 699 11,6%
Ministerstvo zdravotníctva SR 23,51 2 397 4,5%
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 143,65 13 089 4,8%
Ministerstvo kultúry SR 12,17 1 121 3,5%
Ministerstvo hospodárstva SR 11,71 798 11,6%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 27,02 2 765 5,9%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 21,18 1 390 6,4%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3,84 274 0,4%
Štatistický úrad SR 10,32 825 8,1%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 4,90 206 2,5%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,53 123 15,6%
Úrad jadrového dozoru SR 3,88 113 -1,0%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 1,99 138 3,8%
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 2,29 123 11,7%
Protimonopolný úrad SR 1,44 68 2,8%
Národný bezpečnostný úrad 6,04 246 3,9%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1,91 113 1,7%
Všeobecná pokladničná správa 14,79 133 2,6%
Slovenská akadémia vied 26,28 1 743 6,0%
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a.
Mzdové náklady spolu 2 086,31 127 260 3,0%

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.