Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Počet zamestnancov Skutočnosť oproti rozpočtu Počet zamestnancov Skutočnosť oproti rozpočtu Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Skutočnosť oproti rozpočtu Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov)
Kancelária Národnej rady SR -5,2% -0,8 -6,3% -33,0 1,1% 27,6
Kancelária prezidenta SR 2,0% 0,0 -17,8% -18,0 24,1% 420,6
Úrad vlády SR 62,4% 3,9 -6,4% -33,0 73,4% 729,9
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.    
Ústavný súd SR 1,8% 0,0 1,1% 1,0 0,7% 16,5
Najvyšší súd SR -1,6% -0,1 -4,2% -9,0 2,8% 86,6
Generálna prokuratúra SR 3,7% 2,1 3,2% 56,0 0,5% 13,9
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,5% 0,0 -11,2% -37,0 13,2% 204,4
Ministerstvo zahraničných vecí SR 4,9% 2,9 -2,2% -26,0 7,3% 301,7
Ministerstvo obrany SR -4,7% -16,8 -8,0% -1 737,0 3,6% 50,3
Ministerstvo vnútra SR 28,4% 166,4 26,5% 9 576,0 1,5% 20,1
Ministerstvo spravodlivosti SR 1,9% 4,1 -5,6% -659,0 7,9% 119,5
Ministerstvo financií SR 14,2% 22,2 -3,6% -377,0 18,4% 227,1
Ministerstvo životného prostredia SR 15,4% 2,7 -19,0% -295,0 42,5% 405,5
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR -69,0% -94,2 -82,3% -10 010,0 75,1% 701,9
Ministerstvo zdravotníctva SR 5,9% 1,7 -9,5% -254,0 17,0% 153,9
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 6,7% 9,3 0,7% 81,0 6,0% 56,5
Ministerstvo kultúry SR 32,1% 3,7 3,7% 42,0 27,3% 235,1
Ministerstvo hospodárstva SR 14,1% 1,8 -4,6% -37,0 19,6% 258,6
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 17,5% 7,5 -11,4% -420,0 32,6% 316,7
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR -2,5% -0,7 -21,6% -447,0 24,5% 289,2
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR -19,5% -4,8 -31,8% -790,0 18,0% 148,3
Štatistický úrad SR 3,7% 0,5 -2,6% -24,0 6,5% 72,8
Úrad pre verejné obstarávanie SR 84,7% 1,5 15,4% 18,0 60,1% 736,7
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 20,2% 0,4 -21,1% -26,0 52,4% 616,0
Úrad jadrového dozoru SR 6,3% 0,1 -3,1% -3,0 9,7% 185,8
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,4% 0,0 -4,3% -6,0 5,0% 59,9
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 8,9% 0,1 -28,0% -21,0 51,2% 608,6
Protimonopolný úrad SR 0,5% 0,0 -20,8% -15,0 27,0% 467,7
Národný bezpečnostný úrad 0,4% 0,0 -8,5% -21,0 9,8% 194,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 24,6% 0,4 -7,8% -9,0 35,1% 386,3
Všeobecná pokladničná správa -71,5% -5,1 -24,0% -31,0 -62,4% -2 860,5
Slovenská akadémia vied 17,3% 4,5 -2,0% -42,0 19,8% 207,7
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. #VALUE!  
Mzdové náklady spolu 5,7% 113,3 -4,4% -5 606,0 10,6% 136,5

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.