Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 15,25 528 2 406 -1,3%
Kancelária prezidenta SR 1,91 101 1 575 2,9%
Úrad vlády SR 6,98 583 998 9,1%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.   n.a.
Ústavný súd SR 2,44 89 2 281 7,0%
Najvyšší súd SR 7,31 213 2 859 4,7%
Generálna prokuratúra SR 51,04 1 771 2 402 8,0%
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,12 329 1 551 3,3%
Ministerstvo zahraničných vecí SR 61,87 1 181 4 366 -3,0%
Ministerstvo obrany SR 461,89 21 864 1 760 -1,0%
Ministerstvo vnútra SR 588,33 36 135 1 357 1,6%
Ministerstvo spravodlivosti SR 206,00 11 663 1 472 2,3%
Ministerstvo financií SR 156,01 10 578 1 229 5,0%
Ministerstvo životného prostredia SR 18,55 1 552 996 -1,4%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 137,38 12 156 942 6,0%
Ministerstvo zdravotníctva SR 30,22 2 673 942 1,2%
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 129,91 12 214 886 0,3%
Ministerstvo kultúry SR 11,90 1 098 903 1,0%
Ministerstvo hospodárstva SR 14,53 903 1 341 3,9%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 45,02 3 827 980 1,5%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 30,77 2 065 1 242 -0,3%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 25,79 2 487 864 3,4%
Štatistický úrad SR 12,99 975 1 110 3,4%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 1,62 117 1 153 -0,9%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 2,17 93 1 941 0,2%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 1,99 138 1 200 2,6%
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 1,07 72 1 240 -3,9%
Protimonopolný úrad SR 1,52 72 1 760 -3,9%
Národný bezpečnostný úrad 5,84 261 1 863 -0,6%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1,60 126 1 060 -3,7%
Všeobecná pokladničná správa 18,61 112 13 845 -2,3%
Slovenská akadémia vied 25,91 2 061 1 048 3,4%
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.   n.a.
Mzdové náklady spolu 2 082,50 128 037 1 355 1,8%

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.