Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Počet zamestnancov Skutočnosť oproti rozpočtu Počet zamestnancov Skutočnosť oproti rozpočtu Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Skutočnosť oproti rozpočtu Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov)
Kancelária Národnej rady SR 2,9% 0,4 -17,2% -103,5 24,3% 486,8
Kancelária prezidenta SR 10,4% 0,2 -12,1% -12,2 25,5% 400,2
Úrad vlády SR 35,3% 2,5 -11,5% -67,6 52,9% 528,0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 10,3% 0,2 -0,1% -0,1 10,4% 215,1
Najvyšší súd SR -3,9% -0,3 -1,5% -3,3 -2,4% -67,8
Generálna prokuratúra SR 1,7% 0,9 0,6% 11,0 1,1% 25,9
Najvyšší kontrolný úrad SR -0,8% 0,0 -10,5% -34,4 10,8% 166,8
Ministerstvo zahraničných vecí SR 3,6% 2,1 2,3% 25,0 1,3% 57,0
Ministerstvo obrany SR -3,9% -14,4 -5,7% -1 247,4 1,8% 25,7
Ministerstvo vnútra SR 0,1% 0,6 -6,4% -2 318,0 6,9% 92,4
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,3% 0,6 -4,6% -536,0 5,1% 75,9
Ministerstvo financií SR 4,3% 6,7 -3,4% -362,5 8,0% 98,3
Ministerstvo životného prostredia SR 27,8% 5,2 -7,5% -120,7 38,1% 364,8
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 11,2% 14,8 -2,8% -343,5 14,5% 130,8
Ministerstvo zdravotníctva SR 7,8% 2,3 -14,6% -425,4 26,2% 216,1
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 6,0% 7,8 1,3% 156,6 4,7% 42,1
Ministerstvo kultúry SR 16,5% 2,0 -4,0% -43,7 21,3% 192,2
Ministerstvo hospodárstva SR -12,2% -2,2 -10,5% -101,4 -1,9% -29,4
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 14,7% 6,6 -8,6% -330,4 25,5% 250,3
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 17,6% 5,0 -6,0% -123,0 25,1% 295,4
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,7% 0,2 -7,4% -184,4 8,7% 75,6
Štatistický úrad SR 8,5% 1,0 -11,4% -127,3 22,4% 205,5
Úrad pre verejné obstarávanie SR 10,5% 0,2 -11,0% -12,9 24,2% 280,8
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 6,0% 0,1 -4,3% -4,0 10,8% 200,4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,8% 0,0 -6,1% -8,8 7,3% 83,3
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 4,2% 0,1 -16,4% -12,8 24,7% 348,4
Protimonopolný úrad SR 0,1% 0,0 -17,4% -12,5 21,2% 372,4
Národný bezpečnostný úrad -0,9% -0,1 -13,9% -36,3 15,1% 280,7
Správa štátnych hmotných rezerv SR 12,7% 0,2 -19,4% -24,4 39,8% 420,6
Všeobecná pokladničná správa -6,3% -0,1 -17,6% -19,7 13,7% 213,6
Slovenská akadémia vied 11,0% 2,8 -4,2% -86,0 15,8% 163,1
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Mzdové náklady spolu 2,3% 45,3 -5,1% -6 510,0 7,8% 98,4

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.