Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov)
Kancelária Národnej rady SR 14,43 601 2 001
Kancelária prezidenta SR 1,90 101 1 568
Úrad vlády SR 7,04 588 998
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 2,21 89 2 069
Najvyšší súd SR 7,13 213 2 790
Generálna prokuratúra SR 49,98 1 771 2 352
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,10 329 1 545
Ministerstvo zahraničných vecí SR 58,10 1 111 4 358
Ministerstvo obrany SR 366,93 22 033 1 388
Ministerstvo vnútra SR 585,20 36 446 1 338
Ministerstvo spravodlivosti SR 204,35 11 553 1 474
Ministerstvo financií SR 156,19 10 578 1 230
Ministerstvo životného prostredia SR 18,60 1 618 958
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 131,99 12 156 905
Ministerstvo zdravotníctva SR 28,90 2 919 825
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 129,89 11 979 904
Ministerstvo kultúry SR 11,92 1 102 901
Ministerstvo hospodárstva SR 17,72 963 1 533
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 45,01 3 827 980
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 28,70 2 035 1 175
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 25,79 2 487 864
Štatistický úrad SR 12,28 1 117 916
Úrad pre verejné obstarávanie SR 1,63 117 1 161
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 2,07 93 1 855
Úrad priemyselného vlastníctva SR 1,98 145 1 138
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 1,32 78 1 410
Protimonopolný úrad SR 1,52 72 1 759
Národný bezpečnostný úrad 5,83 261 1 861
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1,60 126 1 058
Všeobecná pokladničná správa 2,09 112 1 555
Slovenská akadémia vied 25,56 2 061 1 033
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a.
Mzdové náklady spolu 1 953,98 128 681 1 265

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.