Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 15,95 601 2 211 -1,4%
Kancelária prezidenta SR 1,91 93 1 711 11,7%
Úrad vlády SR 7,80 588 1 105 7,8%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 2,20 80 2 290 -9,0%
Najvyšší súd SR 7,55 213 2 952 -5,6%
Generálna prokuratúra SR 52,63 1 771 2 476 2,5%
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,70 329 1 697 -2,6%
Ministerstvo zahraničných vecí SR 56,81 1 112 4 257 4,3%
Ministerstvo obrany SR 348,09 22 154 1 309 3,7%
Ministerstvo vnútra SR 620,85 37 338 1 386 0,6%
Ministerstvo spravodlivosti SR 213,79 11 554 1 542 2,3%
Ministerstvo financií SR 163,95 11 533 1 185 5,9%
Ministerstvo životného prostredia SR 20,38 1 701 998 -4,3%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 135,61 12 157 930 5,5%
Ministerstvo zdravotníctva SR 31,80 2 920 907 1,0%
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 142,34 13 261 895 0,3%
Ministerstvo kultúry SR 12,65 1 166 904 5,9%
Ministerstvo hospodárstva SR 19,98 1 067 1 560 3,4%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 46,35 3 797 1 017 7,8%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené 9,75 703 1 155 3,7%
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 24,13 1 597 1 259 19,3%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 28,37 2 487 951 3,5%
Štatistický úrad SR 14,62 1 077 1 131 6,1%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 1,79 117 1 276 -2,4%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 1,95 87 1 864 2,5%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,19 145 1 256 -1,6%
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 1,45 78 1 552 13,3%
Protimonopolný úrad SR 1,68 75 1 861 6,3%
Národný bezpečnostný úrad 6,42 268 1 996 7,6%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1,77 126 1 171 4,2%
Všeobecná pokladničná správa 40,01 109 30 585 -0,7%
Slovenská akadémia vied 26,89 2 061 1 087 3,2%
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Mzdové náklady spolu 2 068,31 132 365 1 302 2,8%

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.