Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov
Starobné dôchodkové poistenie    
Starobný dôchodok 361 954 331
Predčasný starobný dôchodok 362 37 906
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 216 336 639
Sirotský dôchodok 126 27 384
Invalidné poistenie    
Invalidný dôchodok 257 229 632
Nemocenské poistenie    
Nemocenské 209 105 376
Ošetrovné 75 11 637
Vyrovnávacia dávka 51 95
Materské 385 23 213
Úrazové poistenie    
Úrazový príplatok 115 2 264
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 277 872
Úrazová renta 284 6 425
Poistenie v nezamestnanosti    
Dávka v nezamestnanosti 289 41 628
Garančné poistenie    
Dávka garančného poistenia 1 078 533

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.