Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky príspevkových organizácií

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady a ostatné odmeny 3,0% 26,4
Prevádzka príspevkových organizácií 26,2% 177,1
Transfery 147,9% 9,4
Kapitálové výdavky 249,0% 121,2
Výdavky spolu 20,8% 334,4
z toho:    
Príspevkové organizácie štátu 29,4% 321,9
Príspevkové organizácie obcí -1,5% -2,3
Príspevkové organizácie VÚC 4,0% 14,7

Popis tabuľky

Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. Príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí zabezpečujú najmä činnosť na úseku verejnoprospešných prác (technické služby), kultúry (miestne osvetové a kultúrne strediská, knižnice, galérie), sociálnych vecí, športu a pod. a príspevkové organizácie zriadené VÚC zabezpečujú hlavne činnosti na úseku dopravy (správa a údržba ciest II. a III. triedy), kultúry (divadlá, múzeá, galérie, knižnice a pod.) a na úseku školstva (školy v prírode, stredné odborné školy a učilištia a iné). Ide o tie príspevkové organizácie založené štátom, obcami alebo VÚC, u ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % výrobných nákladov. Do sektora verejnej správy je zaradených 97 príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu a 613 príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí a VÚC.