Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení 29,3
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva n.a.
Správa fondu 0,7
Ostatné výdavky n.a.
Výdavky spolu 30,0
Zostatok vo fonde na konci roka 843,6

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.