Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady 30,3% 0,4
Tovary a služby -26,5% -0,7
Ostatné -52,1% -0,4
Výdavky spolu -16,0% -0,7
Poskytnuté úvery -1,8% -3,2
Splátky úverov 25,8% 23,3
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 2 472,3% 237,9

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.