Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady 2,2% 0,0
Tovary a služby -2,4% -0,1
Ostatné -62,7% -0,5
Výdavky spolu -12,2% -0,6
Poskytnuté úvery -1,1% -1,6
Splátky úverov 11,4% 6,2
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 603,7% 13,9

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.