Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady n.a. n.a.
Tovary a služby n.a. n.a.
Ostatné -76,8% -0,7
Výdavky spolu -96,8% -138,8
Poskytnuté úvery -1,9% -2,7
Splátky úverov n.a. n.a.
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka n.a. n.a.

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.