Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady n.a. 15,6%
Tovary a služby n.a. 13,1%
Ostatné 0,9 -72,1%
Výdavky spolu 143,3 -0,7%
Poskytnuté úvery 138,6 -35,4%
Splátky úverov n.a. 22,8%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. 5,8%
Zostatok vo fonde na konci roka n.a. 11,4%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.