Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Aktíva

Štátny rozpočet
Neobežný majetok  
nehmotný majetok 3,1%
hmotný majetok 7,2%
finančný majetok 0,7%
Obežný majetok 8,7%
zásoby -5,1%
pohľadávky 4,1%
finančný majetok 13,9%
účty časového rozlíšenia 38,9%
Majetok spolu 6,4%

Popis tabuľky

Majetok vyjadruje reálnu agregovanú (nekonsolidovanú) hodnotu aktív sektora verejnej správy zistenú na základe údajov, ktoré obsahujú účtovné závierky jednotlivých subjektov verejnej správy. Vyčíslená reálna hodnota majetku verejnej správy zohľadňuje korekcie vykázané v súvahách, t.j. oprávky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, opravné položky k finančnému majetku a opravné položky k pohľadávkam, ako aj zohľadnenie reálnej vymožiteľnosti pohľadávok (napr. pohľadávok Sociálnej poisťovne).