Účet za služby štátu

Pokladničný bloček predstavuje nástroj, ktorý pomôže bežnému občanovi lepšie pochopiť, kde končia jeho dane a v akej výške prispieva na jednotlivé funkcie štátu. Zároveň informuje občana o schodkovom hospodárení a raste štátneho dlhu, pripadajúceho na jedného občana. Cena jednotlivých služieb má vplyvom prepočtu na jedného občana ilustratívny charakter. Zároveň však táto forma umožňuje ľahko si spočítať, o koľko by sa musela zvýšiť daňová záťaž na jedného občana, keby mali byť napríklad starobné dôchodky zvýšené o 10%.

Metodika

Princíp výpočtu spočíva v stanovení podielov jednotlivých výdavkov na celkových výdavkoch štátu a následnom prepočítaní celkových príjmov štátu podľa stanovených podielov. Každá hodnota teda vyjadruje, aká časť našich daní (odvodov, poplatkov, dividend, či príjmov z EÚ fondov) pripadá na konkrétny druh výdavku.

Pri stanovení výdavkov sme sa snažili obsiahnuť čo najväčšiu časť verejných výdavkov a zároveň predísť dvojitému započítavaniu. Pre zvýšenie informačnej hodnoty sme do výdavkov na školstvo započítali aj vlastné príspevky územnej samosprávy, ktoré sa pohybujú rádovo v sto miliónoch Eur. Tento postup sme neaplikovali pri iných položkách, kde máme nedostatok informácii a samotné spresnenie by zásadne nezmenilo relatívne podiely výdavkovej štruktúry. Detaily stanovenia jednotlivých položiek sú uvedené v priloženej tabuľke nižšie.

S postupom rokov sme do bločku pridali viaceré ďalšie položky, resp. zmenili metodiku výpočtu niektorých položiek. Oproti minulým rokom je tak bloček za služby štátu bohatší o výdavky invalidného poistenia, nemocenského poistenia, RTVS a rezerv vlády. Kým v minulosti sme do výdavkov vysokých škôl rátali len výdavky jednotlivých ministerstiev na vysokoškolské vzdelávanie (najmä ministerstvo školstva), v roku 2014 sme vychádzali zo zdrojov rozpočtovaných na všetky výdavky vysokých škôl. Oproti roku 2013 došlo k zmene štruktúry viacerých položiek rozpočtu ministerstva vnútra. Kým do roku 2013 sme za výdavky na políciu považovali položku "Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti" z programovej klasifikácie rozpočtu, za výdavky na Políciu považujeme aj časť výdavkov na Riadenie a kontrolu, Centrálnu podporu, výdavky na všetky druhy polície, vzdelávanie policajtov a súvisiace výdavky.

V roku 2016 sme uskutočnili nasledujúce zmeny, ktoré majú vplyv na medziročné porovnanie:

  • Spojili sme položky Invalidné poistenie a pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím
  • Do položky Podpora rodiny sme zahrnuli aj výdavky na deti v detských domovoch a iné podporné služby
  • Upravili sme spôsob stanovenia výdavkov na Základné vzdelanie - použili sme metodiku COFOG zostavenú na konsolidovaných výdavkov celej verejnej správy (obsahuje výdavky štátneho rozpočtu, aj obcí). Do základného vzdelania zahrňujeme aj vedľajšie služby v školstve, ktoré sú jeho nevyhnutnou, z daní platenou súčasťou
  • Rovnakou metodikou sme postupovali v prípade stredných škôl
  • Do bločku sme zaradili Dopravné podniky, ktoré sa stali súčasťou verejnej správy s nástupom ESA 2010
  • Dopravné podniky nahradili položku Životné prostredie - ktorá vplyvom nábehu nového programovacieho obdobia klesla na veľmi nízke hodnoty
  • V položke Polícia sme upresnili hodnotu vyplývajúcu z funkčnej klasifikácie rozpočtu Ministerstva vnútra a doplnili sme ju o alikvótne podiely programov Riadenia a kontrola a Centrálna podpora
  • V podpore bývania sme vylúčili Finančné operácie (napr. pôžičky poskytnuté ŠFRB), ktoré nie sú výdavkom
  • Činnosť mestských úradov nie je dostupná v konsolidovanej forme za rok 2016, preto sme použili hodnotu výdavku za skutočnosť roku 2015

Prepočet štátneho dlhu vyplýva z odhadov výsledného Maastrichtského dlhu publikovaného Ministerstvom financií, porovnávame predpokladanú výšku dlhu na konci uplynulého roka s rozpočtovanou výškou dlhu na konci tohto roka.

Počet obyvateľov SR k 30.9.2015 dosiahol podľa Štatistického úradu 5 422 599.

Komentár k jednotlivým výdavkovým položkám

Položka Výdavky Zdroj, popis položky
Členstvo v EÚ 744 131 701 Kapitola VPS, vrátane súvisiacich rezerv, Schválený štátny rozpočet 2016
Úroky a správa štátneho dlhu 1 191 147 330 Kapitola VPS, úroky aj náklady na správu štátneho dlhu (napr. emisie dlhopisov a pod.), Schválený štátny rozpočet 2016
Pomoc v hmotnej núdzi 271 618 288 Kapitola MPSVR, podprogram sociálnej inklúzie, Schválený štátny rozpočet 2016
Pomoc zdravotne postihnutým 247 502 903 Kapitola MPSVR, program "kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP", Schválený štátny rozpočet 2015
Trh práce a podpora nezamestnaných 343 061 124 Kapitola MPSVR, program "Politika zamestnanosti" plus výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti Sociálnej poisťovne, Schválený štátny rozpočet 2016 a rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2016
Podpora rodiny a starostlivosti 1 211 511 809 Kapitola MPSVR, položka obsahuje rodinné prídavky, príspevky, platbu poistného (starobné poistenie za matky), starostlivosť o ohrozené deti, nesystémové dávky poistenia, podpora sociálnych služieb, Schválený štátny rozpočet 2016
Cesty 1 261 066 599 Kapitola MDVRR, program cestná infraštruktúra - vrátane výdavkov NDS financovaných zo ŠR, SSC a výdavkov na PPP projekty, položka neobsahuje výdavky Obcí a Vúc na tento účel pre ich nedostupnosť, Schválený štátny rozpočet 2016. Vo výdavkoch sú aj výdavky OP Integrovaná infraštruktúra určené na cestnú infraštruktúru. Vo výdavkoch sú aj výdavky NDS, ktoré nie sú kryté z rozpočtu MDVRR.
Železnice 986 113 742 Kapitola MDVRR, výdavky na výkon vo verejnom záujme, TEN-T, OPD, tech. Pomoc , Schválený štátny rozpočet 2016. Vo výdavkoch sú aj výdavky OP Integrovaná infraštruktúra určené na železničnú infraštruktúru, a výdavky súvisiace s verejnou integrovanou železničnou dopravou. Vo výdavkoch sú aj výdavky ŽSR, ktoré nie sú kryté z rozpočtu MDVRR.
Podpora bývania 151 067 000 Kapitola MDVRR, podpora bývania vrátane výdavkov ŠFRB okrem pôžičiek poskytnutých fondom. Schválený štátny rozpočet 2016
Základné školy a súvisiace služby 1 463 065 927 Konsolidovaný rozpočet verejnej správy na rok 2016 vo funkčnej klasifikácie COFOG, kategórie 091 Primárne a predprimárne vzdelávania a 096 vedľajšie služby v školstve
Stredné školy 600 607 269 Konsolidovaný rozpočet verejnej správy na rok 2016 vo funkčnej klasifikácie COFOG, kategória 092 Sekundárne vzdelávanie
Vysoké školy 634 417 000 Schválený štátny rozpočet na rok 2016, výdavky verejných vysokých škôl spolu (príloha č. 1 rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017)
Podpora poľnohospodárov 830 770 084 Kapitola MPRV, položka obsahuje zdroje EÚ a spolufinancovanie zo ŠR, nezahrňuje financovanie chodu ministerstva a jeho organizácií, ani financovanie regionálneho rozvoja. Schválený štátny rozpočet 2016
Polícia 642 090 545 Rozpočet MV na rok 2016 podľa funkčnej klasifikácie, kategória 0310 Policajné služby plus alivótne podiely výdavkov na Centrálnu podporu a Podporu riadenia
Dopravné podniky 215 439 000 Výdavky dopravných podnikov znížené o splácanie istiny, Príloha č. 1 Rozpočtu verejnej správy na rok 2016
Armáda 880 574 394 Kapitola MO, výdavky celého ministerstva, Schválený štátny rozpočet na rok 2016
Informatizácia spoločnosti 111 247 283 Kapitola MF, výdavky na informatizáciu, zdroje EÚ vrátane vlastných zdrojov rozpočtu,Schválený štátny rozpočet 2016
Výber daní a ciel 219 696 251 Kapitola MF, program 072, výdavky na výber daní a ciel,Schválený štátny rozpočet 2016
Podpora energetiky a inovácií 142 157 326 Kapitola MH, výdavky na podporu energetiky a inovácií plus OP Výskum a inovácie, a prevod do Národného jadrového fondy. Schválený štátny rozpočet 2016
Súdy a väznenie 333 898 692 Kapitola MS, program 07008P, výdavky na súdnictvo a väzenstvo, vrátane príspevku na osobitný účet, Schválený štátny rozpočet 2016
Divadlá, Múzeá, granty 229 005 809 Kapitola MK zo schváleného rozpočtu 2016, výdavky na podporu organizácii rezortu + výdavky na grantový systém + transfer pre RTVS + výdavky RTVS spolu (príloha 1) - granty a transfery RTVS (príloha 1)
Starobné dôchodky 5 678 454 000 Celkové výdavky fondu starobného poistenia (sú v nich zahrnuté aj dotácie SP zo štátneho rozpočtu, ktoré občania financujú z daní), Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016
Invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým 1 177 553 215 Celkové výdavky fondu invalidného poistenia, Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 a Kapitola MPSVR, program "kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP". Schválený štátny rozpočet 2016
Nemocenské poistenie 440 924 000 Celkové výdavky fondu nemocenského poistenia, Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016
Zdravotná starostlivosť 4 047 870 000 Zdravotné poisťovne, výdavky z verejného zdravotného poistenia (obsahujú aj platbu MZ za dôchodcov a deti). Návrh rozpočtu verejnej správy 2016
Činnosť mestských úradov 977 369 021 Obce, Všeobecné verejné služby (prevádzka mestských úradov, zastupiteľstiev, matriky) vrátane transferov. Pre absenciu detailných údajov o rozpočtoch obcí uvádzame skutočnú hodnotu výdavkov za rok 2015
Regionálny rozvoj 155 295 605 Kapitola MPRV, položka obsahuje zdroje EÚ a spolufinancovanie zo ŠR. Schválený štátny rozpočet 2016
Rezerva vlády 738 098 008 Položka "rezervy" v rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy (v hlavnej knihe rozpočtu VPS); zahŕňa najmä rezervu na výber daní a na mzdy a poistné zamestnancov verejnej sféry, rezervu na významné investície prípadne iné
Iné 6 556 348 978 Túto položku tvoria všetky ostatné výdavky verejnej správy. Napríklad zvyšné fondy Sociálnej poisťovne: správny fond, úrazové poistenie ,garančné poistenie. V tejto položke je aj 1,2 mld. Eur platených vo forme poistného za štátných poistencov, ktoré je vo výdavkoch verejnej správy započítané dvakrát. Raz ako výdavok ministerstva zdravotníctva (súčasť tejto položky), druhýkrát ako výdavok zdravotných poisťovní. Vo výslednej podobe bločku, v ktorej sú hodnoty položiek prepočítané na jedného občana, je položka "Iné" upravená tak, aby súčet všetkých položiek dával výslednú sumu "Spolu" zodpovedajúcu priemernému príjmu verejnej správy od každého občana
Spolu 32 234 600 000