Koľko štát vyberie?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Aj napriek vysokej nezamestnanosti ostáva fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne prebytkový. V roku 2016 sa príjmy fondu plánujú na 345 mil. eur, výdavky na 147 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o takmer 200 mil. eur.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 6 625,1 1 221 2 788 5,4%
zamestnanec 1 802,6 332 759 9,8%
zamestnávateľ 4 473,7 824 1 883 9,2%
povinne poistená SZČO 336,3 62 142 3,0%
dobrovoľne poistená osoba 12,6 2 5 -39,4%
štát 196,0 36 82 -3,9%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 791,6 146 333 -11,3%
pokuty a penále 16,5 3 7 -14,1%
dlžné poistné 211,8 39 89 -4,6%
ostatné príjmy 563,4 104 237 -13,4%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 626,4 1 405 3 209 6,2%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 547,6 101 230 -13,8%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.