Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 12 056,6 2 230 4 954 n.a.
Všeobecná pokladničná správa 1 506,9 279 619 n.a.
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 884,9 164 364 n.a.
Odvody do EÚ vrátane rezerv 521,5 96 214 n.a.
Dotácia Sociálnej poisťovne 0,0 0 0 n.a.
Rezerva vlády n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 797,7 332 739 n.a.
Podpora základného výskumu 84,6 16 35 n.a.
Šport a kultúra 36,6 7 15 n.a.
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 668,6 124 275 n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 457,3 85 188 n.a.
Vysokoškolské vzdelávanie 366,9 68 151 n.a.
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 60,3 11 25 n.a.
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 61,9 11 25 n.a.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 681,9 311 691 n.a.
Pomoc v hmotnej núdzi 223,3 41 92 n.a.
Prídavok na dieťa 268,2 50 110 n.a.
Rodičovský príspevok 253,1 47 104 n.a.
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 211,1 39 87 n.a.
Pomoc zdravotne postihnutým 177,8 33 73 n.a.
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 69,5 13 29 n.a.
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 196,4 36 81 n.a.
Administratívne náklady spojené so správou dávok 136,5 25 56 n.a.
Vianočné príspevky dôchodcom 56,4 10 23 n.a.
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 110,2 205 456 n.a.
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 997,5 184 410 n.a.
Úrady verejného zdravotníctva 34,6 6 14 n.a.
Ministerstvo obrany SR 994,4 184 409 n.a.
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 437,1 81 180 n.a.
Prevádzka vojenských zariadení 464,1 86 191 n.a.
Investície 18,3 3 8 n.a.
Mierové misie v zahraničí n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 1 125,9 208 463 n.a.
Budovanie a správa ciest 574,8 106 236 n.a.
Dotovanie železničnej dopravy a investície 475,6 88 195 n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 42,7 8 18 n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 61,4 11 25 n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 76,2 14 31 n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie 38,6 7 16 n.a.
Bonifikácia hypoték 19,6 4 8 n.a.
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 105,0 19 43 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 36,4 7 15 n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 782,4 145 321 n.a.
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 211,0 39 87 n.a.
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 370,4 69 152 n.a.
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 7,1 1 3 n.a.
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 43,4 8 18 n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo vnútra SR 931,1 172 383 n.a.
Polícia 662,6 123 272 n.a.
Hasiči 111,1 21 46 n.a.
Obvodné úrady štátnej správy 55,9 10 23 n.a.
Ochrana štátnej hranice 69,5 13 29 n.a.
Výchova a vzdelávanie mládeže n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 321,6 59 132 n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 61,4 11 25 n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 76,2 14 31 n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie 38,6 7 16 n.a.
Bonifikácia hypoték 19,6 4 8 n.a.
Podpora regionálneho rozvoja 105,0 19 43 n.a.
Ministerstvo financií SR 347,0 64 143 n.a.
Výber daní a colná správa 211,3 39 87 n.a.
Výber daní 115,5 21 47 n.a.
Colná správa 95,8 18 39 n.a.
Informatizácia spoločnosti 12,3 2 5 n.a.
Riadenie systému verejných financií 131,1 24 54 n.a.
Ministerstvo hospodárstva SR 228,7 42 94 n.a.
Podporné programy a organizácie ministerstva 45,4 8 19 n.a.
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 65,6 12 27 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 36,4 7 15 n.a.
Podpora podnikania n.a. n.a. n.a. n.a.
Reštrukturalizácia priemyslu 47,0 9 19 n.a.
Podpora energetiky a inovácií n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo životného prostredia SR 265,1 49 109 n.a.
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 130,6 24 54 n.a.
Protipovodňové opatrenia 42,3 8 17 n.a.
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 37,3 7 15 n.a.
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 42,4 8 17 n.a.
Ministerstvo spravodlivosti SR 268,6 50 110 n.a.
Súdnictvo 133,3 25 55 n.a.
Väzenstvo 124,5 23 51 n.a.
Ministerstvo kultúry SR 181,9 34 75 n.a.
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 121,8 23 50 n.a.
Cirkvi a náboženské spoločnosti 34,3 6 14 n.a.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 111,6 21 46 n.a.
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 74,6 14 31 n.a.
Výdavky na činnosť ministerstva 24,3 4 10 n.a.
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách n.a. n.a. n.a. n.a.
Slovenská akadémia vied 72,0 13 30 n.a.
Generálna prokuratúra SR 59,1 11 24 n.a.
Slovenská informačná služba 44,1 8 18 n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 49,9 9 20 n.a.
Kancelária Národnej rady SR 37,9 7 16 n.a.
Úrad vlády SR 39,0 7 16 n.a.
Správa štátnych hmotných rezerv SR 18,4 3 8 n.a.
Štatistický úrad SR 19,5 4 8 n.a.
Národný bezpečnostný úrad 12,3 2 5 n.a.
Najvyšší súd SR 7,5 1 3 n.a.
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,9 1 3 n.a.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 10,3 2 4 n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 5,1 1 2 n.a.
Kancelária prezidenta SR 4,4 1 2 n.a.
Ústavný súd SR 3,8 1 2 n.a.
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,8 1 2 n.a.
Úrad pre verejné obstarávanie SR 3,8 1 2 n.a.
Protimonopolný úrad SR 3,8 1 2 n.a.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.