Organizácie ministerstva školstva

15 May 2017

V roku 2010 si dalo ministerstvo školstva vypracovať rozsiahlu analýzu s názvom: „Analýza činností Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR“. V rámci tejto štúdie analytici vykonali 207 štruktúrovaných rozhovorov so zamestnancami organizácií ministerstva, zorganizovali 6 špeciálnych workshopov a bola vytvorená špeciálna emailová schránka pre všetkých zamestnancov ministerstva a jeho organizácií na podávanie podnetov týkajúcich sa efektivity ich činností.

Výsledkom bol rozsiahli dokument, kde boli analyzované činnosti ministerstva a jeho 26 priamo riadených organizácií. V návrhovej časti bolo následne navrhnuté zrušiť 6 vybraných organizácií s tým, že ich úlohy a činnosti preberie súkromný sektor alebo iné organizácie v rámci verejného sektora. Medzi tieto organizácie patrili: Dom speváckeho zboru, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Štátna školská inšpekcia, Metodicko pedagogické centrum a Národné športové centrum.

V skutočnosti dnes všetky tieto organizácie ešte stále existujú a vykonávajú svoju činnosť. Navyše v čase im rastú ich celkové výdavky. Dokopy týchto 6 organizácií malo v roku 2015 skutočné čerpané výdavky na úrovni 25 mil. eur. Pričom v roku 2010, keď bola vykonaná analýza, dosahovali ich celkové čerpané výdavky len asi polovičnú úroveň 11,3 mil. eur. Časť týchto organizácií prežila aj vďaka eurofondom, ktoré do značnej časti financujú ich chod a činnosti.

To však nie je jediný problém týchto organizácií. Organizácie ako napríklad Metodicko pedagogické centrum pravidelne dvojnásobne prekračujú svoj plánovaný rozpočet. Napríklad v roku 2015 bol plánovaný rozpočet centra na úrovni 2,7 mil. eur, ale v skutočnosti dosiahli výdavky úroveň 6,5 mil. eur. Podobné netransparentné rozpočtovanie prevádzkuje aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie alebo Národný ústav celoživotného vzdelávania, kde sú plánované rozpočty niekoľko krát prekračované.